Tech Blog

Nytt förslag till europeisk Data Act

Den 23 februari 2022 publicerade EU-kommissionen förslaget till EU:s Data Act. Förslaget är en del av EU-kommissionens datastrategi och syftet med förslaget är att säkerställa en rättvis värdeallokering av data mellan olika aktörer, samt att främja tillgång till och användning av data. Att säkerställa en bättre balans av fördelning av data i takt med den nya vågen av data som inte är personuppgifter innebär en stor potential att stärka en hållbart dataekonomi i Europa.

Förslaget omfattar bland annat åtgärder som ska göra det möjligt för användare av uppkopplade enheter att få åtkomst till sådan data som genereras av dem och som idag ofta endast samlas in av tillverkarna. Dessutom omfattar förslaget åtgärder som ska göra det möjligt för användare att dela sådan data med tredje parter så att de kan tillhandahålla eftermarknadstjänster eller andra datadrivna innovativa tjänster.

Vidare omfattar förslaget åtgärder som ska ge små och medelstora företag bättre förhandlingsposition genom att hindra att avtalsmässiga obalanser missbrukas i avtal om datadelning. Tanken är att Data Act ska skydda företagen från oskäliga avtalsvillkor som skrivits av en part med betydligt starkare förhandlingsposition.

Förslaget omfattar också verktyg för offentliga myndigheter att få åtkomst till och använda data som innehas av den privata sektorn, men som är nödvändiga vid exceptionella omständigheter, eller när de offentliga myndigheterna behöver data för att kunna fullgöra en uppgift som följer av lag och denna data inte finns tillgänglig på annat sätt. Även nya regler som gör det möjligt för kunder att smidigt byta mellan olika molntjänstleverantörer och som inför skyddsåtgärder mot olaglig dataöverföring presenteras i förslaget.