Tech Blog

EU-parlamentet har antagit NIS2-direktivet

Den 10 november antog Europaparlamentet med betydande majoritet Kommissionens förslag om ett reviderat NIS-direktiv (”NIS2-direktivet”). NIS2-direktivet kommer att ersätta det gamla NIS-direktivet (NIS1) med målsättningen att bidra till ökad cybersäkerhet för kritisk infrastruktur. Antagandet av NIS2 innebär bland mycket annat att väsentligt fler sektorer kommer omfattas av NIS-direktivets krav på säkerhetsåtgärder.

Delphi har tidigare rapporterat om NIS2-förslaget här på bloggen och du hittar ytterligare information om innebörden av det här.

NIS2-direktivet behöver formellt antas av rådet innan eventuell publicering i EU:s officiella tidning och om så sker träder direktivet i kraft 20 dagar efter publicering. Därefter förväntas direktivet implementeras av EU-medlemsstaterna inom 21 månader efter direktivets ikraftträdande.

Delphi följer utvecklingen kring NIS2 och återkommer med ytterligare uppdateringar.