Tech Blog

Förslag om utökat anslag till IMY

Regeringen har idag överlämnat vårbudgeten där ett av förslagen är att utöka Integritetsskyddsmyndighetens anslag med tio miljoner kronor. I budgeten för innevarande år finns ett anslag på drygt 111 miljoner kronor, men mot bakgrund av Schrems II-domen så föreslås nu alltså att anslaget bör utökas. Som skäl till förslaget anger regeringen följande:

”Integritetsskyddsmyndigheten har på grund av EUdomstolens dom Schrems II C-311/18 fått utökade krav på att utreda klagomål från enskilda om hur deras personuppgifter behandlas. För att stärka myndighetens förmåga att möta dessa ökade krav och bedriva en ändamålsenlig och rättssäker tillsyn för att värna medborgarnas rätt till skydd av personuppgifter i digitala miljöer samt att hantera det ökade antalet ansökningar om kameratillstånd, behöver anslaget tillföras ytterligare medel. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 kronor.”

IMY har tidigare även meddelat att myndigheten kommer ha ett övergripande fokus på klagomål från enskilda där huvuddelen av tillsynsärenden avseende dataskyddsförordningen kommer att bygga på just de enskildas klagomål. Att det föreslås en utökad budget kommer nog därför väl till pass för att möjliggöra ökade resurser för myndigheten.

Vårändringsbudgeten för 2021 finns tillgänglig här.