Tech Blog

Högsta domstolen bestämmer schablonbelopp för skadestånd enligt personuppgiftslagen

Vi har tidigare skrivit om de utökade sanktioner som föreslås i dataskyddsförordningen. I ljuset av dessa mycket stränga sanktioner är det intressant att se hur Högsta domstolen (HD), i en nyligen meddelad dom, resonerar kring beräkningen av skadestånd enligt personuppgiftslagen.

Enligt personuppgiftslagen (48 §) ska den personuppgiftsansvarige ersätta en individ, vars personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen, för den ekonomiska skada och för den kränkning av den personliga integriteten som orsakas individen.

I en dom från den 6 december 2013 fastställer HD att ersättningsnivån för kränkning i fall som inte kan anses allvarliga bör ligga under 5 000 kr. HD säger vidare att ersättningen för en kränkning som är att bedöma som mindre allvarlig, men inte helt obetydlig, normalt bör bestämmas till ett schablonbelopp om 3 000 kr.

I målet hade en tvistemålsdom som innehöll integritetskänsliga uppgifter i form av namn och adressuppgifter lagts upp på en hemsida. HD ansåg att kränkningen var mindre allvarlig och dömde ut schablonbeloppet, dvs. 3 000 kr.

Det rör sig alltså inte om några stora summor. Om kränkning av den personliga integriteten skulle drabba ett stort antal individer vars personuppgifter behandlats i strid mot personuppgiftslagen, kan dock ett skadestånd bli kännbart för den personuppgiftsansvarige.