Tech Blog

Klassikerskyddet prövas i domstol

Den 10 mars 2021 inleddes huvudförhandling i Stockholms tingsrätt i målet mellan Svenska Akademien och Nordiska motståndsrörelsen (”NMR”) och webbsidan Nordfront. Bakgrunden till målet är att ett antal dikter återgivits i ett sammanhang, som enligt Svenska Akademiens advokat, är grovt kränkande och som i flera fall bedömts vara brottsliga. NMR och Nordfront nekar att brott begåtts. Svenska Akademien har i målet åberopat det så kallade klassikerskyddet för att domstolen vid vite om en miljon kronor ska meddela förbud mot NMR:s och Nordfronts användning av dikterna.

Vad är klassikerskyddet?

Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”URL”) har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket (URL 1 §). Upphovsrätt innebär att upphovsmannen har ensam rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten (URL 2 §). Upphovsrätten gäller under hela upphovsmannens livstid samt 70 år efter upphovsmannens död (URL 43 §). Efter upphovsrättens utgång kan vem som helst fritt förfoga över ett verk.

Om ett verk efter upphovsrättens utgång återges på ett sätt som ”kränker den andliga odlingens intressen” kan en domstol vid vite meddela förbud mot återgivandet (URL 51 §). Denna bestämmelse kallas för klassikerskyddet. Klassikerskyddet skyddar endast verk som anses vara särskilt betydelsefulla, så kallade mästerverk eller verk som är viktiga för det svenska kulturarvet.

Delphis kommentar

I det aktuella målet prövas klassikerskyddet i domstol för första gången. Var gränsen går för vad som anses vara ett kulturarv eller ett klassiskt mästerverk är i dagsläget oklart varför rättegångens utfall kommer ge vägledning och viss klarhet i frågan. Delphis immaterialrättsgrupp följer målet med stort intresse och kommer att kommentera målet ytterligare när slutligt avgörande meddelas av domstolarna.