Tech Blog

Miljonviten för Clean Eating AB och influencer efter bristande reklamidentifiering

I en dom från 2020 förbjöd Patent- och marknadsdomstolen Clean Eating AB och influencern Katrin Zytomierska att marknadsföra produkter från Clean Eating utan att uppfylla kraven på reklamidentifiering så att det tydligt framgick att det var fråga om marknadsföring. Förbudet gällde med viten om 1 miljon kronor för Clean Eating och 250 000 kr för Katrin Zytomierska

Konsumentombudsmannen väckte därefter talan och gjorde gällande att Clean Eating och Katrin Zytomierska vid två tillfällen under hösten 2022 överträtt vitesförbudet genom att vid marknadsföring av livsmedel på Instagram utforma marknadsföring så att det inte tydligt framgick att det var fråga om marknadsföring. Konsumentverket yrkade därmed att Clean Eating och Katrin Zytomierska skulle förpliktigas att betala de ovan nämnda vitena.

Domstolen konstaterade inledningsvis att inläggen i fråga var ägnade att främja omsättningen av Clean Eatings produkter och därmed utgjorde marknadsföring. Mot bakgrund av att Katrin Zytomierska dels var den som publicerade inläggen i fråga, dels ägde och företrädde Clean Eating konstaterades att både hon och Clean Eating ansvarade för inläggen. Inläggen ifråga bedömdes antingen helt sakna uppgifter som antydde att det rörde sig om ett kommersiellt samarbete eller ha en bristfällig reklammarkering, varför förbudet från 2020 överträtts. Slutligen ansågs varken Clean Eating eller Katrin Zytomierska ha haft en giltig ursäkt för att inte efterkomma de aktuella förbuden, varför vitena om 1 miljon kronor respektive 250 000 kronor dömdes ut.

Influencers bristande reklamidentifiering vid marknadsföring på sociala medier har blivit ett känt problem de senaste åren. Domen visar på att Konsumentombudsmannen har blivit allt mer aktiv i sin tillsyn samt de sanktionsmöjligheter som Patent- och marknadsdomstolen har till sitt förfogande.  Av intresse i detta fall är även att både bolaget vars produkter marknadsfördes och den enskilde influencern som stod bakom marknadsföringen i fråga ska utge höga vitesbelopp för brott mot marknadsföringslagen.

Domen (PMB 5086-23) kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den 14 november 2023.

 

Denna artikel är skriven av Senior Associate/Advokat Lovisa Lennström.