Tech Blog

Nyheter och förändringar i säkerhetsskyddslagen har röstats igenom

Onsdagen den 27 oktober 2021 röstade riksdagen igenom ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att stärka skyddet för Sverige säkerhet. På Delphi Tech Blog har vi tidigare redogjort för den lagrådsremiss som kom tidigare i år. Ett urval av de nyheter som nu röstats igenom är följande:

• Säkerhetsskyddsavtal behöver ingås i fler situationer än idag. Det tidigare kravet på säkerhetsskyddsavtal vid upphandlingar och andra köp ska nu gälla för samtliga typer av avtal, samverkan och samarbeten – i den mån detta leder till att den andra avtals- eller samarbetsparten får tillgång till säkerhetsklassificerade uppgifter i säkerhetsklassen konfidentiell eller högre eller får tillgång till annan säkerhetskänslig verksamhet som har likvärdig betydelse för Sveriges säkerhet. Regeringen ska dock ha möjlighet att föreskriva undantag från kravet på säkerhetsskyddsavtal.

• De särskilda krav som gällt för överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet ska nu även gälla i fler situationer. I de fall en verksamhetsutövare ska genomföra ett förfarande som innebär ett krav på säkerhetsskyddsavtal (inkl. outsourcing) ska verksamhetsutövaren göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning.

• I vissa fall när lämplighetsprövningen leder till bedömningen att det planerade förvarandet inte är olämpligt ur säkerhetssynpunkt ska samråd ändå ske med den relevanta tillsynsmyndigheten för säkerhetsskydd (t.ex. Säpo, Försvarsmakten, Transportstyrelsen eller länsstyrelserna) i fråga. Tillsynsmyndigheten får besluta att förfarandet inte ska få genomföras. Tillsynsmyndigheten ska även ha möjligheter att ingripa i efterhand mot ett pågående förfarande.

• Säkerhetsskyddschefen, det vill säga den person som leder en verksamhets säkerhetsskyddsarbete, får en stärkt roll. Förändringarna innebär att denna person kommer vara direkt underställd verksamhetens ledning eller chef. Ansvaret breddas också på området för ledning och samordning och ska inte kunna delegeras bort.

• Tillsynsmyndigheterna får utökade undersökningsbefogenheter och möjligheter att utfärda förelägganden och kombinera dem med viten. Tillsynsmyndigheterna ska även kunna utfärda sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna kan uppgå till lägst 25 000 kronor och högst 50 miljoner kronor (10 miljoner kronor för offentliga aktörer).

• Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla detta till sin relevanta tillsynsmyndighet. Kravet på anmälan gäller även i samband med att den säkerhetskänsliga verksamheten upphör att bedrivas.

Lagändringarna träder i kraft den 1 december 2021. Delphi kommer återkomma till frågor om säkerhetsskydd på bloggen.