Tech Blog

Regeringen vill ha ett statligt moln och förtydliga förutsättningarna för det offentligas användning av privata moln

Frågan om ett statligt moln lyftes för första gången för flera år sedan. Sedan dess har skandaler som den med Transportstyrelsen bidragit till att hålla liv i idén. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska komma med förslag på hur ett statligt moln kan utformas (s.k. samordnad statlig IT-drift) och vilka typer av uppgifter som det offentliga ska hantera inom ramen för det.

Regeringen menar att ett statligt moln skulle kunna vara ett sätt att säkerställa säkerheten för känsliga och sekretesskyddade uppgifter. Redan idag tillhandahåller Försäkringskassan en sådan tjänst till vissa andra statliga myndigheter. Kritiker menar dock att ett statligt moln varken skulle vara lika säkert eller kostnadseffektivt som de molntjänster som privata aktörer tillhandahåller.

Syftet med utredningen är dock inte att offentlig sektor helt ska övergå till att använda sig av det statliga molnet. Utredningen ska även komma med förslag på hur de rättsliga förutsättningarna för myndigheter, kommuner och landsting att ”utkontraktera” IT-drift till privata aktörer bör förtydligas. Den amerikanska Cloud Act-lagstiftningen och eSams rättsliga ställningstagande från 2018 (om de rättsliga förutsättningarna för myndigheters användning av privata molntjänstleverantörer) har bidragit till att skapa osäkerhet kring det. Två nyckelfrågor i denna del av utredningen blir att se över vilka typer av uppgifter som bör kunna hanteras inom ramen för ett privat moln samt vilka eventuella lagändringar som behövs för att det ska kunna ske utan att uppgifter som omfattas av sekretess enligt bland annat offentlighets- och sekretesslagen (OSL) röjs på ett otillåtet sätt.

Den del av utredningen som ska analysera myndigheter, kommuner och landstings rättsliga fortsättningar för utkontraktering av IT-drift ska redovisas senast den 31 augusti 2020. Utredaren ska då även redogöra för förslag till inriktning för det fortsatta utredningsarbetet avseende samordnad statlig IT-drift. Den senare delen av utredningen ska redovisas den 31 maj 2021.

Regeringens direktiv till utredningen går att läsa här.