Tech Blog

Veckans förordningsbegrepp: pseudonyma uppgifter

Som en fortsättning på temat ”veckans förordningsbegrepp”, tar vi i detta inlägg upp ytterligare ett nytt begrepp som introducerats i och med framtagandet av en ny dataskyddsförordning. Veckans begrepp är ”pseudonyma uppgifter – pseudonymous data”. Begreppet finns inte med i Kommissionens förslag till förordning utan introducerades genom LIBE:s kompromissförslag:

”Pseudonyma uppgifter” föreslås definieras genom en ny punkt ”(2a)” i artikel 4 (”Definitioner”) i förslaget till förordning och ha följande lydelse:

(2a) pseudonym: en unik identifierare som är specifik för ett visst sammanhang och inte möjliggör direkt identifiering av en fysisk person, men gör det möjligt att särskilja en registrerad.

Enligt den engelska språkversionen:

(2a) ’pseudonym’ means a unique identifier which is specific to one given context and which does not permit the direct identification of a natural person, but allows the singling out of a data subject.

Liksom begreppet biometriska uppgifter som togs upp i föregående inlägg finns det inte heller någon lagstadgad definition av begreppet pseudonyma uppgifter i vår nuvarande dataskyddsreglering. Även detta begrepp är alltså ett helt nytt begrepp som kan komma att införas i och med ett antagande av dataskyddsförordningen. SWEDMA har kommenterat att begreppet ”pseudonyma uppgifter” ännu inte är etablerat, men att det förs diskussioner kring användningen av det. Swedma uttrycker vidare att de tolkar motiveringen till art 58 som att profilering med ändamål att genomföra direktmarknadsföring kommer att vara tillåten bland annat om pseudonyma personuppgifter används, vilket givetvis kan vara intressant att återkomma kring framöver.

Av LIBE:s kompromissförslag framgår att en pseudonymiserad användning av tjänster uppmuntras. Det kan även noteras att det i anslutning till den ändring som föreslås avseende artikel 10 i LIBE:s kompromissförslag uttrycks att lättnader kan göras beträffande registeransvarigas skyldigheter när det är fråga om just ”pseudonymiserade uppgifter”.

Vi återkommer snart igen med ytterligare ett intressant begrepp i förslaget till förordning.