Tech Blog

Få din åsikt om personlig integritet hörd

Av Christine Storr (Kirchberger)

I samband med EU-projektet RESPECT (Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies) genomförs just nu en enkät inom hela EU med syftet att ta reda på medborgarnas åsikter och perspektiv på personlig integritet och övervakning. Resultatet av enkäten ska ligga till grund för förhandlingar och möten med europeiska beslutsfattare och jurister. Resultaten kommer också att sammanställas och publiceras på RESPECT:s webbplats.

Projektkoordinator är Joseph A. Cannataci som har publicerat flera böcker och artiklar inom ämnet, och Universitetet i Gröningen, Nederländerna. En av Cannatacis senaste publikationer handlar om Defying the logic, forgetting the facts: the new European proposal for data protection in the police sector och tar upp frågor i samband med det andra förslaget från Europeiska Kommissionen som gäller myndigheters behandling av personuppgifter (COM/2012/010 final – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddet av enskilda vid behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, samt fri rörlighet för sådana uppgifter).

Få din åsikt om personlig integritet hörd här.