Alla insights

Delphi insights: EU-kommissionens förslag på direktiv för att stärka villkoren för plattformsarbetare

I december presenterade EU-kommissionen ett förslag på direktiv för att stärka anställningsvillkoren för plattformsarbetare. Bakgrunden till förslaget är att många arbetspresterande felaktigt klassificeras som uppdragstagare i stället för arbetstagare, vilket leder till att de går miste om det arbetsrättsliga skyddet som arbetstagare omfattas av.

Enligt förslaget ska ett avtalsförhållande mellan ett digitalt plattformsföretag och en arbetspresterande presumeras vara ett anställningsförhållande, om minst två av följande kriterier är uppfyllda;

  • Företaget fastställer ersättningsnivån eller dess övre gräns,
  • Företaget kräver att den arbetspresterande respekterar särskilda bindande regler avseende utseende och beteende gentemot mottagaren av tjänsten eller utförandet av arbetet,
  • Företaget övervakar utförandet eller kvaliteten på resultatet av arbetsprestationen, även elektroniskt,
  • Företaget begränsar, bland annat genom sanktioner, den arbetspresterandes frihet att organisera arbetet, särskilt friheten att bestämma arbetstid eller perioder av frånvaro, att acceptera eller vägra utföra uppgifter eller att använda underleverantörer eller ersättare, och
  • Företaget begränsar den arbetspresterandes möjlighet att bygga upp en kundkrets eller utföra arbete för tredje part.

Förslaget om att införa en sådan legal presumtion har kritiserats för att det riskerar att leda till att uppdragstagare felaktigt klassificeras som arbetstagare, i stället för tvärtom.

Arbetsdomstolen har i sitt remissvar till förslaget utgått från att den legala presumtionen är begränsad till att enbart påverka bevisbördans placering och att avtalsförhållandet därefter bestäms utifrån det nationella arbetstagarbegreppet. Det är alltså fråga om en omvänd bevisbörda som innebär att det, om två av kriterierna är uppfyllda, åligger företaget att bevisa att avtalsförhållandet inte är ett anställningsförhållande i enlighet med nationella lagar, kollektivavtal eller praxis.

Just nu har medlemsländernas nationella parlament möjlighet att yttra sig om förslaget. Därefter påbörjas ett arbete inom EU med förhandlingar mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet. När förslaget till direktiv väl beslutas, har medlemsländerna två år på sig att införliva direktivet i nationell rätt.

Delphis arbetsrättsteam fortsätter följa utvecklingen i denna fråga. Kontakta oss gärna om du har funderingar om gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare kopplat till din verksamhet.

Emil Andersson

Partner / Advokat

Göteborg

Emil Andersson

Magnus Berterud

Partner / Advokat

Stockholm

Magnus Berterud

Magnus Nedstrand

Partner / Advokat

Linköping

Magnus Nedstrand

Fredrik Nordlöf

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Nordlöf

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Emmy Falck (On leave)

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Emmy Falck (On leave)

Relaterat innehåll