Alla insights

Delphi insights: Stort fokus på ESG under 2023

Taxonomiförordningen trädde i kraft i juli 2020 och medförde ett gemensamt klassificeringssystem för vad som anses vara en miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Verksamheten anses enligt artikel 3 vara miljömässigt hållbar om den;

  • Bidrar väsentligt till ett eller flera av miljömålen i artikel 9,
  • Inte orsakar betydande skada för något av miljömålen i artikel 9.
  • Utförs i överensstämmelse med de minimiskyddsåtgärder och tekniska granskningskriterierna som förordningen fastställer.

Taxonomiförordningen har implementerats stegvis och från och med den 1 januari 2023 är samtliga sex miljömål som listas i artikel 9 i spel. Detta innebär bland annat att icke-finansiella bolag som har en skyldighet att offentliggöra icke-finansiell information enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU, ska rapportera om hur och i vilken utsträckning bolagets verksamheter är förknippade med ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara enligt artiklarna 3 och 9 i taxonomiförordningen. Tidigare har denna skyldighet begränsats till punkterna a och b i artikel 9 taxonomiförordningen.

Miljömålen i artikel 9 är följande:

  1. Begränsning av klimatförändringar.
  2. Anpassning till klimatförändringar.
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
  4. Omställning till en cirkulär ekonomi.
  5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Utöver de ökade krav som ställs på taxonomirapporteringen har även det nya Corporate Sustainability Reporting Directive (”CSRD”) trätt i kraft den 5 januari 2023. CSRD ställer nya och ökade krav på bolags hållbarhetsrapportering och i förlängningen även det bakomliggande hållbarhetsarbetet. CSRD ska börja tillämpas stegvis med start redan 2024 för stora företag av allmänt intresse med över 500 anställda.

Undrar du vad de ökade kraven innebär för er verksamhet? Vi på Advokatfirman Delphi har lång och bred erfarenhet av miljörättsligt och regulatoriskt arbete. Varmt välkommen att höra av dig.

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Sofie Österberg

Associate

Malmö

Sofie Österberg