Alla nyheter

Angående Saab Automobilebolagen i konkurs

Trycket på att konkursförvaltningen ska lämna information har varit stort. Vi beklagar att vi inte kunnat möta detta behov och ber om överseende med att vi på grund av tidsbrist inte kan svara på alla förfrågningar. Vi kommer, som tidigare utlovat, löpande informera om vårt arbete allt eftersom, och har för detta ändamål startat informationssajten www.konkursboet.se .

 

Arbetet med utredning och utvärdering av Saab Automobilebolagens förhållanden har fortgått med stor intensitet under julhelgen. Lönegarantihandläggningen har fortfarande högsta prioritet. Redan inom 48 timmar från konkursbesluten kunde, med hjälp av länsstyrelsens lönegarantienhet, novemberlönen för ca 3 500 anställda utbetalas. Härefter har det arbetats intensivt med de anställdas decemberlöner. Dessa har visat sig betydligt mer komplexa att klarlägga. Målsättningen är att utbetalning ska ske snarast och senast kring mitten av januari 2012.

Konkurshandläggningen befinner sig i en intensiv fas av informationsinhämtning och utvärdering av bolagens verksamheter och förhållanden samt säkring av bona. Under den tid som Saab Automobilebolagen varit under företagsrekonstruktion har den intäktsgenererande bilproduktionen stått stilla, medan andra möjligheter att tillföra bolagen likviditet har prövats. Detta innebär att konkursförvaltningen ställts inför dels mycket komplexa avtals-, låne- och säkerhetskonstruktioner, dels mycket begränsade likvida resurser. Konkursförvaltningen arbetar intensivt med att klarlägga dessa förhållanden. Möten har hållits med bl.a. bolagens företagsledningar, fackliga företrädare, kommunledningen i Trollhättan, landshövdingen, Riksgälden och Näringsdepartementet för ömsesidigt informationsutbyte.

Under de gångna elva dagarna har konkursförvaltningen även träffat ett antal svenska och utländska intressenter som anmält intresse för ett eventuellt förvärv av verksamheten eller delar därav. De kontakter som hittills tagits har varit positiva och inger gott hopp om att det kan finnas alternativ och även kombinationer av lösningar som skulle kunna resultera i viss fortsatt verksamhet och en ändamålsenlig avveckling av konkursbona. Någon tidsram för när något mer konkret alternativ kan presenteras eller när ett avslut kan komma att ske kan vi dock inte ge i dagsläget.

Hans L. Bergqvist                 Anne-Marie Pouteaux