Alla nyheter

Distansförsäljning till konsument – nya krav på tillhandahållande av information

Introduktion

Den 1 maj 2020 ändrades följande fyra lagar:

1. Marknadsföringslagen
2. Avtalsvillkorslagen
3. Konsumentköplagen
4. Distansavtalslagen

En summering av några av ändringarna framgår här.

Ändringarna i distansavtalslagen innebär bland annat att det införs krav på att en näringsidkare, om det finns en ångerrätt, ska tillhandahålla en konsument med ett standardiserat ångerrättsformulär (tillgängligt här), och inte bara informera om att ett sådant formulär finns, såsom varit fallet tidigare. I detta inlägg tänkte vi fokusera på när och hur näringsidkaren ska tillhandahålla formuläret och övrig information som följer av distansavtalslagen till konsumenten, vilket skiljer sig åt beroende på vilken typ av avtal som näringsidkaren och konsumenten ingår via distans.

Distansavtalslagens krav på när och hur näringsidkare ska tillhandahålla konsumenten med standardformulär och information

Distansavtalslagen är tillämplig vid distansförsäljning av vissa varor eller tjänster till konsument såsom vid försäljning via nätet (e-handel), postorder, TV-shop, på temporära mässor etc. Distansavtalslagen skiljer mellan två olika typer av avtal, nämligen distansavtal och avtal utanför affärslokaler, vilka definieras vidare nedan.

Distansavtal definieras som ”avtal som ingås;

  • inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om,
  • kommunikationen uteslutande sker på distans”.

Avtal utanför affärslokaler definieras som ”avtal som ingås;

  • då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens affärslokal eller efter det att konsumenten lämnat ett anbud på en sådan plats,
  • i näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel för distans-kommunikation i omedelbar anslutning till att konsumenten kontaktats av näringsidkaren på någon annan plats där de samtidigt varit närvarande, eller
  • under en utflykt som har organiserats av näringsidkaren i marknadsförings- eller försäljningssyfte.”

Eftersom distansavtalslagens krav på näringsidkare skiljer sig åt beroende på vilken typ av avtal det är fråga om är det av yttersta vikt att näringsidkare vet vilken typ av avtal via distans som de ingår med konsumenter.

Vid distansavtal ska näringsidkaren, om det finns en ångerrätt, innan avtalsingående som utgångspunkt tillhandahålla konsumenten med dels standardformuläret dels övrig information som näringsidkaren enligt distansavtalslagen måste tillhandahålla konsumenten med innan avtalsingående (information om varan, dess egenskaper, pris, avtalets löptid, ångerrätt, villkoren för att säga upp avtalet etc.).

Formuläret och informationen ska tillhandahållas på ett klart och begripligt sätt som är anpassat till det medel för distansavtalskommunikation som används. Det innebär att formuläret och informationen ska ges på ett sådant sätt att konsumenten normalt sett inte har några svårigheter att ta del av den eller att förstå den. Det finns inga särskilda krav på medel för att tillhandahålla formuläret och informationen, utan det kan exempelvis ske via telefon, post, e-post eller genom att den finns tillgänglig på en hemsida dit konsumenten hänvisas. Om avtalet ska ingås på näringsidkarens webbplats ska konsumenten särskilt uppmärksammas om vissa delar av informationen.

Tillhandahålls formuläret och informationen inte i en läsbar och varaktig form innan avtalsingående ska den tillhandahållas konsumenten i sådant format i avtalsbekräftelsen. Detta innebär att bekräftelsen kan lämnas i pappersform, via e-post eller liknande. En hemsida på internet uppfyller ofta inte kravet på varaktig form, eftersom innehållet kan uppdateras och ändras vilket gör att konsumenten inte med tillräcklig säkerhet kan veta att han/hon i ett senare skede har tillgång till den ursprungliga versionen av informationen som gäller det enskilda avtalet. Med det sagt kan en webbplats uppfylla kravet på varaktig form, så länge informationen kan bevaras där i ursprungligt skick och att den i varje enskilt fall är tillgänglig för konsumenten så länge informationen i fråga är relevant.

Vid avtal utanför affärslokaler ställs högre krav på hur formuläret och informationen ska tillhandahållas konsumenten innan avtalsingående, om det finns en ångerrätt. Vid denna typ av avtal måste nämligen näringsidkaren, innan avtalsingåendet, tillhandahålla konsument med formuläret och informationen ”klart och begripligt i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten”. Detta innebär att näringsidkaren måste tillhandahålla formuläret och informationen i en varaktig form redan innan avtalsingående och det ska tillhandahållas i ett pappersdokument om inte konsumenten samtyckt till annan varaktig form såsom ex. via e-post. Vidare ska näringsidkaren efter att ett avtal utanför affärslokaler har ingåtts ge konsumenten en kopia av det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Formkraven överensstämmer med formkraven innan avtalsingående.

Avslutning

Distansavtalslagen ställer krav på att en näringsidkare, om det finns en ångerrätt, ska tillhandahålla en konsument med dels ett standardformulär dels övrig information som följer av distansavtalslagen. Reglerna för hur och när formuläret och övrig information ska tillhandahållas konsumenten i fråga varierar beroende på om avtalet är ett så kallat distansavtal eller om det är ett avtal utanför affärslokal. Det är därför av vikt att näringsidkare vid distansförsäljning till konsument vet vilken typ av avtal de ingår för att därefter kunna säkerställa att näringsidkaren är compliant med distansavtalslagen.

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

Elin Brodén-Boström

Senior Associate

Stockholm

Elin Brodén-Boström