Alla publikationer

Att ändra eller att inte ändra, det är frågan

Standardvillkoren AB 04 är utformade för att kunna användas i de flesta utförandeentreprenader. Ibland finns det trots det anledning för parterna att göra ändringar för att få ett skräddarsytt avtalspaket till ett visst projekt. Detta kan vara vanskligt om man inte tänker till och gör på rätt sätt. Med den här krönikan vill vi lyfta fram vad man som part bör tänka på när avsteg görs från standardvillkoren.

Läs artikeln i Byggfakta här.

Varje entreprenad är sin egen med egna förutsättningar och krav. Från entreprenad till entreprenad skiljer sig vad som bestämts om arbetsresultat dvs. vad som ska byggas, den tid under vilka arbetena ska utföras och givetvis hur entreprenören ska få betalt. Även förhållanden som går att hänföra till parterna bidrar till varje entreprenads specifika karaktär. AB 04 är framtaget av Byggandets Kontraktskommitté (”BKK”) som består av representanter för flera olika intresseorganisationer på både beställar- och entreprenörsidan.

Som framgår av förordet till AB 04 anser BKK att ändringar i standardvillkoren bör undvikas eftersom standardavtalet ”bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna”. Tanken är alltså att AB 04 ska kunna användas utan ändringar. Ibland kan det trots allt vara nödvändigt eller önskvärt att ändra vissa bestämmelser i AB 04 så att villkoren bättre passar den aktuella entreprenaden. I AB 04 finns två olika typer av bestämmelser: täckbestämmelser och fasta bestämmelser.

Tanken är att de fasta bestämmelserna inte ska ändras eller avtalas bort medan täckbestämmelserna ger utrymme för parterna att komma överens om en annan reglering. Täckbestämmelserna känns lättast igen på dess ordalydelse med uttryck som ”om inte annat föreskrivits” eller dylikt. De är också markerade med asterisk ”*” i marginalen. Om man vill ändra en täckbestämmelse ska ändringen göras på ett tydligt sätt och på rätt plats, det vill säga under rätt kod i de administrativa föreskrifterna. Detta är i alla fall tanken enligt kommentaren till AB 04 kap 1 § 3.

Vill man ändra en fast bestämmelse så gäller det att tänka till lite extra. Risken är nämligen att justeringen påverkar helheten av avtalet och det kan vara svårt att överblicka vad följderna blir. Görs ändringen därtill på fel sätt riskerar den att bli ogiltig. För att en ändring av en fast bestämmelse ska bli giltig krävs inte bara att den är tydlig och att den tas upp under rätt kod och rubrik. Det ska också finnas en sammanställning över samtliga ändrade fasta bestämmelser upptagen i de administrativa föreskrifterna. Sammanställningen som återfinns under AFC.111 ska innehålla uppgift om under vilken kod och rubrik som ändringen har gjorts.

Även om det är möjligt, och kanske ibland nödvändigt, att avvika från bestämmelserna i AB 04 kan ogenomtänkta eller otydliga ändringar leda till problem och meningsskiljaktigheter vilket kan bli både kostsamt och tidskrävande. Samtidigt kan genomtänkta och tydliga avsteg verka i motsatt riktning, nämligen att förutsättningarna blir tydligare avseende den enskilda entreprenaden. Det viktiga är att tänka till, göra på rätt sätt och att inte ändra bara för sakens skull. (Det vi skrivit här om AB 04 gäller även ABT 06).

Oskar Frankki

Partner / Advokat

Malmö

Oskar Frankki