Alla publikationer

Nya konkurrensrättsliga regler för distributionsavtal och andra vertikala avtal – vad gäller?

Många leverantörer och återförsäljare måste ta hänsyn till både svenska och EU-rättsliga konkurrensregler vid utformningen av avtal om köp och försäljning av varor och tjänster, så kallade vertikala avtal. Avtal som innehåller otillåtna konkurrensbegränsningar är inte bara helt eller delvis ogiltiga, parterna riskerar dessutom dryga böter. För vertikala avtal finns sedan många år så kallade gruppundantag. De syftar till att underlätta den annars ofta komplexa konkurrensrättsliga bedömningen och skapa frizoner för samarbeten mellan företag i olika led av produktions- och distributionskedjan. Ett vertikalt avtal som utformas i enlighet med ett gruppundantag är automatiskt tillåtet.

Den 1 juni 2022 ersätts det nu gällande EU-gruppundantaget för vertikala avtal av ett nytt. Det nya gruppundantaget bygger i allt väsentligt på det gamla, men innehåller en rad viktiga nyheter. På vissa punkter blir reglerna nu striktare medan andra innebär nya möjligheter för både leverantörer och återförsäljare. Till gruppundantaget har EU-kommissionen publicerat riktlinjer som ytterligare ska underlätta tolkningen och tillämpningen av konkurrensreglerna på den här typen av avtal. Reglerna gäller för all slags vertikala avtal och är således tillämpliga på allt från återförsäljaravtal, selektiva distributionsavtal, agentavtal och franchiseavtal till till exempel inköpsavtal.

I denna PDF lotsar vi dig igenom nyheterna och diskuterar vad de kan innebära för företag verksamma inom EU.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Helene Andersson

Counsel / Advokat

Stockholm

Helene Andersson

Karin Roberts

Partner / Advokat

Stockholm

Karin Roberts