Alla publikationer

Ett nytt granskningssystem för utländska direktinvesteringar gäller från den 1 december 2023

Den 1 december 2023 trädde lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (”UDI-lagen”) i kraft. Lagen syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet, på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Lagen omfattar investeringar som genomförs efter den 1 december 2023. Även investeringar som undertecknats innan dess men där själva fullföljandet sker efter detta datum omfattas därmed av lagen.

UDI-lagen – som innebär anmälningskrav för i princip samtliga investeringar inom vissa sektorer (även av svenska och europeiska investerare) – har ett mycket brett tillämpningsområde och kommer tveklöst att medföra mer administration och längre ledtider i många transaktioner och investeringar (inklusive greenfield-investeringar). Reglerna tillämpas bl.a. på fusioner, förvärv och minoritetsinvesteringar i bolag, stiftelser och andra juridiska personer med hemvist i Sverige. Även koncerninterna transaktioner omfattas.

De investeringar som omfattas av de nya reglerna kommer i många fall att omgärdas av osäkerhet eftersom de riskerar att förbjudas eller godkännas med villkor. Dessutom kan bristande efterlevnad leda till höga sanktionsavgifter, förbud eller krav på avyttringar.

Läs hela artikeln här.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Karin Roberts

Partner / Advokat

Stockholm

Karin Roberts

Helene Andersson

Counsel / Advokat

Stockholm

Helene Andersson

Matilda Claussén-Karlsson

Senior Associate / Advokat

Linköping

Matilda Claussén-Karlsson