Tech Blog

Högsta domstolen idag: Danska Winefinder får grönt ljus att fortsätta sälja och leverera vin till Sverige

Högsta domstolen (HD) har idag meddelat dom i det så kallade Winefinder-målet där det danska bolaget Winefinder ApS:s onlineförsäljning av alkoholdrycker till svenska konsumenter inte bedömdes stå i strid med alkohollagen.

Bakgrunden till målet är att Systembolaget år 2019 väckte talan mot Winefinder och dess svenska moderbolag och yrkade att de vid vite skulle förbjudas att marknadsföra försäljning av alkoholdrycker. Marknadsföringen ansågs felaktigt ge intrycket att försäljningen var laglig trots att den stred mot detaljhandelsmonopolet i alkohollagen. Winefinder motsatte sig yrkandet och gjorde gällande att försäljningen inte utgjorde olaglig detaljhandel i Sverige utan istället tillåten privatinförsel.

Patent- och marknadsdomstolen fann att Winefinder, i strid med alkoholmonopolet, marknadsfört alkoholdrycker för försäljning till svenska konsumenter. Patent- och marknadsdomstolen förbjöd Winefinder att marknadsföra och försälja alkoholdryckerna förenat med ett vite om en miljon kronor. Patent- och marknadsöverdomstolen menade istället att det inte var visat att Winefinder bedrivit försäljning av alkoholdrycker i Sverige i strid med alkohollagen.

HD har nu fått sista ordet i frågan och instämde med Patent- och marknadsöverdomstolen och fastställde deras domslut.

I bedömningen konstaterade HD inledningsvis att distansförsäljning av alkoholdrycker som finns i en annan EU- eller EES-stat och därefter transporteras till Sverige genom en oberoende transportör anlitad av säljaren är tillåten. Distansförsäljningen är dock endast tillåten under förutsättning att den inte samtidigt anses utgöra detaljhandel i strid med alkohollagen.  För att distansförsäljningen inte ska ses som detaljhandel i strid med alkohollagen krävs det bl.a. att säljaren inte är etablerad i Sverige och att ingen försäljningsverksamhet äger rum i Sverige genom t.ex. en handelsagent.

HD fann sammantaget att utredningen inte gav stöd för annat än att Winefinder ensamt har bedrivit försäljningsverksamheten från Danmark eftersom alkoholdryckerna som beställts förvarats på ett lager i Danmark och Winefinder betalat skatt och haft anställd personal där. Winefinder hade vidare anlitat oberoende transportfirmor som fraktat alkoholdryckerna till Sverige. Att bolaget köpt vissa tjänster från det svenska moderbolaget rörande bl.a. ekonomi, marknadsföring, kundtjänst och IT medförde inte att det svenska moderbolaget skulle ses som säljare eller att konkreta försäljningsåtgärder ansågs ha vidtagits i Sverige. Mot bakgrund av detta bedömdes Winefinder inte ha agerat i strid med alkohollagen genom att ha bedrivit otillåten detaljhandel.

Med stöd av Rosengrendomen i EU-domstolen, som gjorde det möjligt för svenskar att importera vin från andra EU- länder trots alkoholmonopolet, kan nätvinhandlare bedriva verksamhet i Sverige, och Winefinder kan genom dagens dom även i fortsättningen bedriva sin försäljning och marknadsföring i Sverige. HD:s dom ger nu ett grönt ljus för import av alkohol från andra EU- och EES-länder. Den utmaning det svenska alkoholmonopolet nu möts av återstår att se.

 

Denna artikel är skriven av Summer Trainee Caroline Facht.