Tech Blog

Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat prövningstillstånd i fråga om insamling av personuppgifter genom kroppsburna kameror

Bakgrund till prövningstillståndet

Prövningstillståndet gäller ett beslut som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) fattade i juni 2021 angående AB Storstockholms Lokaltrafik, mer känt som SL, och deras användning av kroppsburna kameror. Syftet med dessa kameror var att förebygga och dokumentera hot och våld samt att säkerställa identiteten på resenärer som skulle betala tilläggsavgift. IMY kritiserade SL bland annat för att ha lämnat bristande information om kamerabevakningen till de personer som omfattades av kamerabevakningen. Kritiken avsåg bland annat att SL brustit i sitt sätt att informera om att inte bara bild utan även ljud spelades in. Biljettkontrollanternas kameror spelade löpande in bild och ljud som lagrades i en minut, därefter raderades materialet om inte biljettkontrollanten tryckte på inspelningsknappen på kameran.

IMY framhöll att inspelning av bild- och ljudmaterial för att förekomma och dokumentera pågående hotfulla eller våldsamma händelser i sig är förenligt med dataskyddsförordningen. De betonade dock att det inte kan anses nödvändigt att förinspela och lagra detta material i upp till en minut, då individernas intresse av att inte bli inspelade väger tyngre än SL:s behov. En acceptabel metod skulle vara att begränsa kontinuerlig inspelning till endast 15 sekunder.

Vidare ansåg IMY att inspelning av ljud och rörlig bild i syfte att säkerställa identiteten på resenärer som skulle betala tilläggsavgift inte uppfyllde nödvändighetskriteriet enligt dataskyddsförordningen. Enligt IMY skulle SL rimligen kunna använda andra metoder som är mindre integritetsingripande för att verifiera en persons identitet.

Mot bakgrund av ovan beslutade IMY att SL skulle betala en sanktionsavgift på 16 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten

SL valde att överklaga IMY:s beslut till förvaltningsrätten. Resultatet blev att förvaltningsrätten delvis biföll överklagandet och därmed delvis dömde till SL:s fördel. Förvaltningsrätten ansåg att användningen av kamerorna för att förebygga och dokumentera hot och våld var förenlig med dataskyddsförordningen, men däremot inte användningen för att säkerställa identiteten på resenärer som skulle betala tilläggsavgift. Förvaltningsrätten sänkte den ursprungliga sanktionsavgiften från 16 miljoner kronor till 12 miljoner kronor.

Kammarrätten

Parterna överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Kammarrätten fastställde att IMY inte hade lyckats visa att SL:s användning av kroppsburna kameror med förinspelningsfunktion för att förebygga och dokumentera hot och våld utgjorde en överträdelse av dataskyddsförordningen. Däremot konstaterade kammarrätten att IMY hade bevisat att SL:s användning av dessa kameror för att verifiera identiteten på resenärer som skulle betala tilläggsavgifter innebar en överträdelse av dataskyddsförordningen.

Som en följd av denna överträdelse beslutade kammarrätten att en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor skulle åläggas SL. När det gäller den informationsskyldighet som IMY ansåg att SL hade brustit i, bedömde kammarrätten att artikel 13 i dataskyddsförordningen inte var tillämplig i det aktuella fallet vilket IMY hade argumenterat för.

Högsta förvaltningsdomstolen

IMY överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 31 oktober 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att meddela prövningstillstånd för frågan om huruvida personuppgifter som samlas in via kamerabevakning kan anses ha samlats in från den registrerade personen.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att bevilja prövningstillstånd är ett viktigt steg för att tydliggöra reglerna vid insamling av personuppgifter genom kamerabevakning, särskilt i en tid då integritetsfrågor är högt prioriterade. Beslutet kommer att vara en viktig vägledning för hur dessa frågor hanteras i framtiden. Delphi följer naturligtvis denna utveckling noga och ser med spänning fram emot att se hur detta ärende kommer att utvecklas.

 

Denna artikel är skriven av Thesis Trainee Ara Haydar.