Tech Blog

Techbolag kan bli skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra sexuella övergrepp mot barn enligt nytt EU-förslag

I syfte att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet har Kommissionen tagit fram ett förslag till förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Förslaget omfattar 90 artiklar och innebär sanktionerade skyldigheter för leverantörer av relevanta informationssamhällestjänster.

Förordningen innefattar bland annat skyldigheter att genomföra riskbedömningar, vidta riskförebyggande åtgärder och krav på rapportering om sexuella övergrepp. Därtill kan företagen åläggas att verkställa spårningsordrar och vidta blockeringsåtgärder.

Tidigare har det varit frivilligt för leverantörer av ”relevanta informationssamhällestjänster” (ett begrepp som vi förklarar längre ned), däribland leverantörer av s.k. interpersonella kommunikationstjänster, att rapportera om och förebygga övergrepp mot barn. Regelverket är tänkt som ett krafttag mot sexuella övergrepp och kontaktsökning med barn samt ett bidrag till harmoniserad lagstiftning bland EU-länderna.

Företag som påverkas av förslaget (leverantörer av relevanta informationstjänster)

Förslaget omfattar leverantörer av relevanta informationssamhällestjänster som erbjuder dessa inom unionen.

Som leverantörer av relevanta informationssamhällestjänster definieras följande:

  • Leverantörer av värdtjänster (drifttjänster)
  • Leverantörer av interpersonella kommunikationstjänster
  • Leverantörer av programvarubutiker
  • Leverantörer av internetanslutningstjänster

Skyldigheter att förebygga och bekämpa övergrepp

Skyldigheterna och dess omfattning föreslås anpassas till företagens storlek och kapacitet och varierar beroende på vilken typ av tjänster som de tillhandhåller.

Några av de skyldigheter som föreslås i förordningen är följande:

  • Upprättande och uppföljning av policy om hur företaget ska förebygga och rapportera om övergrepp mot barn
  • Tillhandahållande av lättillgängliga funktioner där användare kan anmäla övergrepp
  • Införande av ålderskontroller på aktuell tjänst
  • Införande av innehållsmodereringssystem
  • Upprättande av och meddelande av riskrapport till samordnande myndighet
  • Skyldighet att verkställa ev. spårningsorder samt avlägsnande- och blockeringsåtgärder beordrade av verkställande myndighet

Därutöver ställs krav på att åtgärderna ska vara balanserade och proportionerliga. Om leverantörer brister i sina skyldigheter enligt förordningen ska sanktioner kunna utfärdas. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner som ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Påföljdbelopp som en medlemsstat kan ålägga aktörer vid överträdelse av förordningen får uppgå till höst 6 % av aktörens årsomsättning.

Förslaget kommer troligen förhandlas under våren 2023 men något datum för beslut är ännu inte känt. Vi följer utvecklingen.