Alla insights

Delphi insights: Ny praxis avseende solcellsanläggningar

Det har länge varit oklart vad som gäller för solcellsanläggningar som ska placeras på brukningsvärd jordbruksmark. Länsstyrelserna och mark- och miljödomstolarna har gjort olika bedömningar vilket resulterat i ett oklart rättsläge.

Den 22 november kom två domar från Mark- och miljööverdomstolen avseende vilken utredning som krävs för solcellsanläggningar som ska placeras på brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att solcellsanläggningar tar jordbruksmark i anspråk på ett varaktigt sätt och att en  sådan anläggning kan anses tillgodogöra ett väsentligt samhällsintresse. Det innebär att rättsläget nu är klargjort vad gäller frågan om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig vid prövningen. Mark- och miljööverdomstolens avgöranden innebär att en förutsättning för att solcellsanläggningar ska tillåtas på brukningsvärd jordbruksmark är att det är utrett att de inte kan placeras på annan mark. Hur långt en sådan utredningsskyldigheten sträcker sig framgår inte närmare av Mark- och miljööverdomstolens domskäl. Det står dock klart att det inte är tillräckligt att redogöra för alternativa placeringar på den egna fastigheten.

Vi på Delphi har lång och bred erfarenhet av frågor kopplade till prövning av miljöfarliga verksamheter och samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Vill ni veta mer om hur Mark- och miljööverdomstolens avgöranden påverkar er verksamhet eller har andra frågor är ni varmt välkomna att höra av er.

Missa inte att läsa artikeln ”Ny praxis avseende solcellsanläggningar” här.

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel

Elisabeth Werner

Partner / Advokat

Malmö

Elisabeth Werner

Christian Härdgård

Partner / Advokat

Malmö

Christian Härdgård

Oskar Frankki

Partner / Advokat

Malmö

Oskar Frankki