Alla nyheter

Konkurrensrättslig framgång för Delphi som ombud i Patent- och marknadsöverdomstolen

Delphi har med framgång företrätt Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) i ett konkurrensrättsligt ärende i Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen angående påstått missbruk av dominerande ställning.

Idag beslutade domstolen att Konkurrensverket inte hade rätt att tvinga FTI att återkalla sin uppsägning av samarbetet med företaget TMResponsability AB (TMR) rörande återförsäljning av FTI:s insamlingstjänster för plast-, metall- och pappersförpackningar till förpackningsproducenter.

Bakgrunden är att FTI år 2016 sade upp avtalsrelationen med TMR, vilken hade pågått sedan 2012. TMR vände sig med ett klagomål till Konkurrensverket och utredningen ledde till att Konkurrensverket i februari 2018 beslutade att ålägga FTI att vid vite återkalla sin uppsägning av avtalet på grund av påstått missbruk av dominerande ställning.

Konkurrensverkets beslut överklagades av FTI först till Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, och därefter till Patent- och marknadsöverdomstolen som nu slutligt har avgjort frågan till FTI:s fördel. Ärendet var det första av sitt slag som har prövats av Patent- och marknadsöverdomstolen och det rörde konkurrensrättsliga frågor av stor principiell vikt vad gäller påstådd leveransavstängning eller leveransvägran.

Domstolen kom till slutsatsen att FTI inte hade brutit mot konkurrenslagstiftningen och att FTI inte har någon konkurrensrättslig leveransskyldighet eftersom det, till skillnad mot vad Konkurrensverket hävdade, inte var styrkt att det skulle vara omöjligt eller orimligt svårt för en konkurrent att etablera ett parallellt insamlingssystem.

FTI har i domstolsprocessen biträtts av advokaterna Elisabeth Eklund, Simon Arvmyren och Karin Roberts vid Advokatfirman Delphi.