Alla nyheter

Obeståndsrättsliga aspekter av Covid-19

I syfte att lindra effekterna av coronaviruset har regeringen presenterat förslag till ett krispaket som bl.a. innehåller förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot, ett nytt system för korttidspermitteringar och att staten ska överta sjuklöneansvaret i två månader.

Förhoppningen är naturligtvis att dessa förslag ska medföra att flertalet bolag klarar sig igenom effekterna av coronaviruset. För bolag som redan har en ansträngd likviditet och som därmed möjligen befinner sig i en begynnande ekonomisk kris kanske förslaget till krispaket inte är tillräckligt. Vilka alternativ finns för ett bolag i en sådan ekonomisk kris? Här presenteras kortfattad information om några av de åtgärder ett bolag i kris kan vidta.

  • Underhandsackord: bygger på en frivillig uppgörelse med borgenärerna som syftar till skuldnedskrivning;
  • Företagsrekonstruktion: om bolaget har betalningssvårigheter och det antas att förfallna skulder inte kan betalas eller att sådan oförmåga inträder inom kort kan en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion vara aktuell. I och med tingsrättens beslut om företagsrekonstruktion utses en rekonstruktör och det inträder ett konkursskydd, ett hävningsförbud för pågående avtal p.g.a. dröjsmål med betalning eller annan prestation samt betalningsinställelse för skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion avslutas vanligen med ett offentligt ackord, d.v.s. en skuldnedskrivning vilken binder övriga borgenärer som omfattas av ackordet. Vid en företagsrekonstruktion har anställda rätt till lönegaranti.
  • Konkurs: om bolaget inte kan betala skulderna och oförmågan inte endast är tillfällig är bolaget på obestånd och ska efter en konkursansökan försättas i konkurs. Tingsrätten beslutar om konkurs och utser samtidigt en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppdrag är bl.a. att omhänderta samtliga tillgångar i syfte att betala bolagets skulder (i den utsträckning tillgångarna räcker till). Ifall det bedöms lämpligt kan konkursförvaltaren driva verksamheten vidare under en övergångsperiod, varefter en överlåtelse av rörelsen vanligtvis sker. Vid konkurs har anställda rätt till lönegaranti.

Hur kan Delphi bistå?

För att hitta en hållbar lösning för ett bolag i ekonomisk kris krävs vanligtvis ett snabbt agerande tillsammans med experter inom obeståndsrätt. Om du har frågor om obeståndsrätt är du välkommen att kontakta våra experter nedan som har mångårig erfarenhet av området och som löpande har uppdrag som rekonstruktörer och konkursförvaltare.

Oscar Brandin

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Oscar Brandin

Hanna Ericson

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Hanna Ericson

Magnus Nedstrand

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Magnus Nedstrand