Alla nyheter

Delphi framgångsrikt i hovrätten

Advokatfirman Delphi har med framgång företrätt en räddningsledare i ett miljöbrottsåtal av principiell betydelse.

Delphi har med framgång företrätt en räddningsledare vid Norrhälsinge Räddningstjänst som friades från ansvar av hovrätten. Avgörandet har principiell betydelse då det fastlägger omfattningen av det miljörättsliga kunskapskravet och närmare ansvarets placering inom räddningstjänstens organisationen för att inhämta kunskap om kemiska egenskaper hos en använd produkt.

I det aktuella faller stod räddningsledaren åtalad för miljöbrott bestående i att han fattat beslutat om att ett skumsläckmedel med vissa kemikalier skulle användas vid bekämpning av en villabrand. Skumsläckmedlet var inköpt för att användas vid brand i vätskor, men hade såvitt räddningsledaren och räddningstjänsten kände till samma fysiska egenskaper som skumsläckmedel inköpt för att användas vid brand i trämaterial. Det senare skumsläckmedlet hade tagit slut under insatsen varför man för att rädda bygganden använde det andra skumsläckmedlet. Räddningsinsatsen var intensiv i många timmar och involverade ett stort antal brandmän för vilka räddningsledaren även var insatsledare. Genom insatsen och användandet av skumsläckmedel räddades boendet för tre familjer.

Efter att skumsläckmedlet använts upptäcktes rester av medlet i vattenbrunnar i anslutning till branden. Det visade sig då efter analys att skumsläckmedlet innehöll PFAS, i nivåer som var skadliga. Skumsläckmedlets kemiska egenskaper har beskrivits i säkerhetsdatablad, men av detta följer inte att skumsläckmedlet skulle innehålla PFAS. Säkerhetsdatabladet gav dessutom i princip samma beskrivning av farlighet som för ett annat skumsläckmedel som inte innehåller PFAS.

Räddningsledaren åtalades 4½ år efter insatsen för att ha orsakat PFAS-föroreningen, men han bestred ansvar och invände att det inte var känt vid tidpunkten att skumsläckmedlet innehöll PFAS och att det var skadligt. Kunskap om att skumsläckmedlet innehöll PFAS har blivit känt först efteråt; i samband med polisens brottsutredning.

Tingsrätten gick på försvarets linje och friade räddningsledaren från ansvar i december 2019. Efter åklagarens överklagande har nu hovrätten i november 2020 meddelat dom genom vilken domstolen fastställer tingsrättens friande dom. Hovrätten konstaterar att i den mån ytterligare kunskap borde inhämtats har ansvaret för detta legat på en högre nivå inom räddningstjänstens organisation; räddningsledaren har därför inte varit oaktsam.

Räddningsledaren har såväl i tingsrätten som i hovrätten företrätts av Jonas Månsson vid Delphi i Malmö.

Efterspelet: Frågan om vem som skulle utföra undersökning av mark och brunnar och utredning samt avhjälpa skadan har prövads av HD som kom fram till att Hudiksvalls kommun var att betrakta som verksamhetsutövare. Hudiksvalls kommun har därefter dels arbetat med att dra fram allmän VA dels med att rena och sanera området från PFAS. Detta arbete pågår fortfarande.