Alla nyheter

Delphi framgångsrikt vid mark- och miljödomstolen

En markexploatör hade köpt en fastighet på vilken en förorening påträffats. Sedan föroreningen avhjälpts väckte markexploatören talan om kostnadsersättning, en s.k. regresstalan enligt miljöbalken, vid mark- och miljödomstolen mot två svarandeparter. En av svarandeparterna, Länstrafiken Örebro AB (”Länstrafiken”), företräddes av Delphi.

I dom den 22 oktober 2020 gick mark- och miljödomstolen på Länstrafikens linje och konstaterade bland annat att Länstrafiken inte varit verksamhetsutövare och därmed inte hade något ansvar för den aktuella föroreningen. Mark- och miljödomstolen fann vidare att omständigheterna i målet var sådana att markexploatören på egen hand hade att stå hela kostnaden för att avhjälpa föroreningen. Markexploatörens talan lämnades därför utan bifall.

Länstrafiken Örebro AB företräddes inför mark- och miljödomstolen av advokat Oskar Frankki och advokat Richard Lenemark.

Se vidare mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom den 22 oktober 2020 i mål nr M 3400-19.