Alla nyheter

Delphi har framgångsrikt företrätt Malmö kommun i Mark- och miljööverdomstolen

Delphi har genom Erica Nobel och Elisabeth Werner framgångsrikt företrätt Malmö kommun i en process gällande tillstånd enligt miljöbalken. Målet gällde tillstånd till att fylla ut ytor i Malmö hamn i syfte att möjliggöra fortsatt hamnverksamhet i området. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt avslog Malmö kommuns ansökan om tillstånd den 21 januari 2022. Den 26 januari 2024 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) tillstånd till den ansökta verksamheten.

MÖD fann att verksamheten skulle innebära att vattenmiljön inom vattenförekomsten försämras på ett sätt som är otillåtet enligt det så kallade försämringsförbudet i 5 kap. 4 § miljöbalken. MÖD fann dock att hamnen och utvecklingen av denna måste betraktas som ett allmänintresse av större vikt och att syftet med utfyllnaden inte kunde uppnås på annat sätt som var väsentligt bättre för miljön. Verksamheten kunde därför tillåtas mot bakgrund av undantaget i 4 kap. 12 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Målet kan överklagas till Högsta domstolen senast den 23 februari 2024.

Avgörandet är principiellt viktigt och vägledande för rättstillämpningen.