Alla publikationer

Exportförbud utanför EU för viss medicinsk och personlig skyddsutrustning – vad gäller?

Kommissionen har den 15 mars 2020 infört ett sex veckor långt förbud mot att exportera skyddsutrustning utanför EU som är nödvändig för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och för att skydda vårdpersonalens hälsa.

Exportförbudet omfattar:

  • Skyddsglasögon och visir
  • Ansiktsskärmar
  • Skyddsutrustning för mun och näsa
  • Skyddsdräkter
  • Handskar

För att få exportera sådan utrustning till länder utanför EU krävs ett tillstånd meddelat av behöriga myndigheter i landet där exportören är etablerad. Export utan tillstånd är förbjuden. I Sverige ansvarar Kommerskollegium för utfärdandet av sådana exporttillstånd och ska handlägga ansökningar på högst fem arbetsdagar. Vid beviljande av exporttillstånd ska myndigheten beakta exempelvis om de exporterade används för att underlätta samordnade stödåtgärder som anordnas av EU eller WHO.

Utvecklingen går snabbt och kommissionen fäster vikt vid behovet av att få igång produktionen av skyddsprodukter inom EU. Vi följer händelseutvecklingen noga och det är inte uteslutet att kommissionen vidtar ytterligare åtgärder.

Denna artikel är skriven av Elisabeth Eklund och Henric Gustafsson.

Läs artikeln här.