Tech Blog

EU-kommissionen utser den första gruppen mycket stora onlineplattformar och onlinesökmotorer

Kommissionen utsåg den 25 april 19 tjänster som anses vara ”Mycket stora onlineplattformar” och ”Mycket stora onlinesökmotorer” i enlighet med definitionen i Digital Services Act. Delphi har tidigare skrivit om Digital Services Act här.

Dessa definieras i artikel 33.1 i Digital Services Act som ”onlineplattformar och onlinesökmotorer som har ett genomsnittligt antal aktiva tjänstemottagare i unionen per månad som uppgår till 45 miljoner eller mer”.

17 av de utsedda tjänsterna utgör mycket stora onlineplattformar, medan endast två utgör mycket stora onlinesökmotorer.

Listan i sin helhet:

Mycket stora onlineplattformar:

 • Alibaba AliExpress
 • Amazon Store
 • Apple AppStore
 • Booking.com
 • Facebook
 • Google Play
 • Google Maps
 • Google Shopping
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Snapchat
 • TikTok
 • Twitter
 • Wikipedia
 • YouTube
 • Zalando

Mycket stora onlinesökmotorer:

 • Bing
 • Google Search

Plattformarna har utsetts på grundval av de de användardata som de skulle offentliggöra senast den 17 februari 2023. Se här för ett exempel från Apple på ett sådant offentliggörande.

Nästa steg för de utsedda plattformarna och sökmotorerna

När företagen nu har utsetts måste de inom fyra månader uppfylla alla nya skyldigheter enligt DSA. Dessa syftar till att stärka och skydda användarna online, inbegripet minderåriga, genom att kräva att de utsedda tjänsterna analyserar och begränsar sina systemrisker och tillhandahåller robusta modereringsverktyg. Detta omfattar bland annat följande:

 • Mer inflytande för användarna
 • Starkt skydd för minderåriga
 • Mer noggrann innehållsmoderering, mindre desinformation
 • Mer öppenhet och ansvarsskyldighet

Senast fyra månader efter anmälan av besluten om utseende ska de utsedda plattformarna anpassa sina system, resurser och processer så att de uppfyller kraven. De ska också inrätta ett oberoende system för regelefterlevnad och genomföra sin första årliga riskbedömning och rapportera den till EU-kommissionen.

Riskbedömning

Plattformarna kommer att behöva identifiera, analysera och begränsa ett brett spektrum av systemrisker, från hur olagligt innehåll och desinformation kan spridas på deras tjänster till hur yttrandefriheten och mediefriheten påverkas. På samma sätt måste särskilda risker i samband med könsrelaterat våld på nätet och skyddet av minderåriga på nätet och deras psykiska hälsa bedömas och begränsas. De riskbegränsningsåtgärder som de utsedda plattformarna och sökmotorerna har utarbetat kommer att bli föremål för en oberoende revision och kontroll av kommissionen.

En ny tillsynsstruktur

Rättsakten om digitala tjänster kommer att genomföras genom en europeisk tillsynsstruktur. EU-kommissionen, som är behörig myndighet för tillsynen över utsedda plattformar och sökmotorer, kommer att ha ett nära samarbete med samordnarna för digitala tjänster inom den tillsynsram som fastställs i rättsakten om digitala tjänster. Dessa nationella myndigheter, som också ansvarar för tillsynen över mindre plattformar och sökmotorer, ska inrättas av EU-länderna senast den 17 februari 2024. Senast samma datum ska alla andra plattformar uppfylla sina skyldigheter enligt rättsakten och ge sina användare de skydd som fastställs i rättsakten.

För att kontrollera efterlevnaden av rättsakten om digitala tjänster utökar EU-kommissionen sin expertis med internt och externt tvärvetenskaplig kunnande och lanserade nyligen ett europeiskt centrum för algoritmers transparens (Ecat). Centrumet kommer att stödja arbetet med att bedöma om algoritmsystemens funktionssätt är förenligt med riskhanteringsskyldigheterna. EU-kommissionen inrättar också ett ekosystem för regelefterlevnad på det digitala området, som för samman expertis från alla berörda sektorer.

Forskares tillgång till data

EU-kommissionen lade också fram en uppmaning att inkomma med synpunkter om de bestämmelser i rättsakten som rör dataåtkomst för forskare. Dessa bestämmelser har utformats för att säkra en bättre övervakning av plattformsleverantörernas åtgärder mot olagligt innehåll, såsom olaglig hatpropaganda, och andra samhällsrisker, såsom spridning av desinformation, samt risker som kan påverka användarens mentala hälsa. Utvalda forskare kommer att kunna få tillgång till data från alla mycket stora onlineplattformar och mycket stora onlinesökmotorer för forskning om systemrisker i EU. Det betyder att de till exempel kan analysera plattformarnas beslut om vad användarna ska visas och interagera med online, genom tillgång till tidigare hemliga data. Med de inkomna synpunkterna som underlag kommer EU-kommissionen att lägga fram en delegerad rättsakt för att utforma ett enkelt, praktiskt och tydligt förfarande för dataåtkomst, med ändamålsenliga skyddsmekanismer mot missbruk. Samrådet pågår till och med den 25 maj.

Delphi följer utvecklingen och kommer att återkomma i Delphi Tech Blog om utvecklingen av Digital Services Act, men även Digital Markets Act.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

 

Denna artikel är skriven av Associate Sebastian Torres.