Tech Blog

Nya konsumentköplagen – en update

I november publicerades lagrådsremissen till den nya konsumentköplagen. Lagstiftningsarbetet har dragit ut på tiden och den nya lagen föreslås träda i kraft den första mars 2022 istället för vid årsskiftet. Det ger alla företag som säljer till konsumenter en något längre tid att förbereda sig, men vad kommer att krävas? I det här inlägget lyfter vi upp några nyheter som är viktiga att känna till.

Bakgrunden till den nya konsumentköplagen är två EU-direktiv som ska implementeras i svenskt rätt. Dessa EU-direktiv är en del av EU:s Digital Singel Market med målet att uppnå en harmoniserad konsumentmarknad inom EU. Flertalet konsumentregler kommer att harmoniseras, men vissa frågor har lämnats till respektive medlemsland att bestämma. Därför kommer det fortsättningsvis vara vissa bestämmelser som skiljer sig åt land för land inom EU.

Utöver den nya konsumentköplagen kommer det under våren 2022 även helt nya regler om sanktionsavgifter för överträdelser av vissa konsumentregler. Detta kan du läsa mer om i det här blogginlägget.

En nyhet i den nya konsumentköplagen är att digitala tjänster och digitalt innehåll uttryckligen kommer att regleras. Det kan vara streamingtjänster eller molntjänster som tillhandahålls konsumenter i utbyte mot pengar eller – i vissa fall – användarens personuppgifter. Även varor med digitala delar, såsom uppkopplade varor, kommer omfattas av vissa specialregler, till exempel krav på att tillhandahålla och informera om uppdateringar. Dessutom införs informationskrav om kompabilitet och driftskompabilitet. En annan viktig regel är att en vara med digitala delar inte kommer anses avlämnad till konsumenten innan konsumenten även ges åtkomst eller tillgång till även de digitala delarna.

I lagrådsremissen föreslås även en utökad tidsperiod för omvänd bevisbörda vid reklamation av fysiska varor. Ett fel som visar sig under tiden för den omvända bevisbördan ska som utgångspunkt anses ha funnits vid avlämnandet. Det innebär att det är näringsidkaren som har bevisbördan för att felet inte är ursprungligt. I nuvarande konsumentköplag är tidsperioden för den omvända bevisbördan sex månader från varans avlämnande. Denna frist föreslås nu förlängas till två år. Den nuvarande reklamationsfristen på tre år föreslås dock förbli oförändrad.

För digitalt innehåll och digitala tjänster gäller dock andra tidsgränser för den omvända bevisbördan. Rör det sig om digitalt innehåll eller digitala tjänster som levererats vid ett enskilt tillhandahållande har konsumenten ett års omvänd bevisbörda. Är det istället en kontinuerlig leverans, t.ex. en prenumerationstjänst, gäller den omvända bevisbördan under hela avtalsperioden.

Ytterligare några ändringar föreslås gällande påföljder vid reklamation. Till exempel anges att konsumenten ska ha rätt att välja mellan omleverans och avhjälpande. Konsumenter som väljer omleverans behöver inte lämna tillbaka varan innan den nya har levererats. Vidare föreslås att konsumenten inte ska ha rätt att häva köpet om näringsidkaren kan visa att felet är ringa. Detta ska dock inte blandas ihop med reglerna om ångerrätt på 14 dagar enligt distansavtalslagen, vilket gäller redan idag.

Nästa steg i lagstiftningsarbetet är regeringens proposition om den nya konsumentköplagen som vi för närvarande väntar på.

Har du frågor om den nya konsumentköplagen eller hur ni behöver förbereda er? Hör gärna av dig till något i Delphis team för e-handelsjuridik.