Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Integritetsskyddsmyndigheten växer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) väntas få en anslagsökning med 56 miljoner kronor i nästa års statsbudget. Nu meddelar myndigheten att man har för avsikt att rekrytera cirka 50 nya medarbetare. Det blir framför allt fler jurister men även it- och informationssäkerhetsspecialister och administrati...

Läs merArtikel 3: Får en arbetsgivare övervaka arbetsverktyg?

Artikelserie om HR och dataskydd Som arbetsgivare kan det i vissa fall finnas ett behov att kontrollera att arbetstagarna använder sina arbetsverktyg på rätt sätt eller presterar i enlighet med sitt anställningsavtal. En sådan åtgärd innebär dock en inskränkning i arbetstagarnas personliga integrite...

Läs mer


Första steget mot Privacy Shield 2.0 är taget

Den 7 oktober 2022 undertecknade USA:s president Joe Biden ett presidentdekret, en s.k. Executive Order, om att införa det nya ramverket European Union-U.S. Data Privacy Framework. Detta ramverk ska ersätta Privacy Shield-ramverket som för två år sedan ogiltigförklarades av EU-domstolen i det s.k. S...

Läs mer


Digital Markets Act publicerat i EU:s officiella tidning

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades den 12 oktober 2022 i EU:s officiella tidning. DMA träder ikraft den 1 november 2022. Den officiella versionen av DMA går att läsa här. Delphi återkommer med en mer djupgående artikel om DMA i samband med att DMA träder ikraft.

Läs mer


Kan en arbetsgivare kräva drog- eller alkoholtest?

Artikelserie om HR och dataskydd Artikel 2: Kan en arbetsgivare kräva drog- eller alkoholtest? Intresset bland arbetsgivare att utföra drogtester på arbetsplatsen tycks ha ökat. Enligt en undersökning som har gjorts av företagshälsovårdsbolaget Avonova har nämligen antalet drogtester på arbetsplatse...

Läs mer


Ny lag om elektronisk kommunikation

I skuggan av det rådande omvärldsläget har den svenska lagstiftaren uppdaterat lagstiftningen på telekommunikationsområdet. Uppdateringen är ett led i införandet av EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation ([EU] 2018/1972) (”Koden”). Den nya lagen om elektronis...

Läs mer


Hur bedöms arbetsgivarens rätt att vidta kontrollåtgärder?

Artikelserie om HR och dataskydd Artikel 1: Hur bedöms arbetsgivarens rätt att vidta kontrollåtgärder? Denna artikelserie kommer handla om dataskydd i arbetslivet och besvara frågor såsom vilka personuppgifter en arbetsgivare får behandla och i vilken utsträckning en arbetsgivare får kontrollera sin...

Läs mer


European Health Data Space – nya EU-regler på gång

Tillgången till korrekta och uppdaterade hälsouppgifter är i många fall nödvändig för att individer ska få lämplig vård, och i vissa fall även helt livsavgörande. Att uppdaterade hälsouppgifter är avgörande för vården har inte minst visats under pandemin, samtidigt som det också blivit tydligt att d...

Läs mer


Larmbolaget Verisure granskas av IMY

Den 22 april 2022 meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i ett pressmeddelande att myndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure. IMY avser utreda de uppgifter som framkommit i  massmedia vilka gör gällande att anställda på Verisure i samband med inkomna larm delat filmmaterial och bi...

Läs mer


Två viktiga nya avgöranden från EU-domstolen

EU-domstolen kom den 26 och 28 april med två nya viktiga avgöranden. Det första, C‑401/19 Polen mot parlamentet och rådet, rör det nya upphovsrättsdirektivet och plattformsansvar medan det andra, C-319/20 Meta Platforms Ireland Limited, tidigare Facebook Ireland Limited, mot Bundesverband der Verbra...

Läs mer


Best practices inom cybersäkerhet

Tidigare i år publicerade Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) och Incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (Cert-EU) ”Boost your organisation’s cyber resilience – Joint publication”. Publikationen innehåller best practices inom cybersäkerhet och riktar sig mot så...

Läs mer