Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

EU-parlamentet har antagit NIS2-direktivet

Den 10 november antog Europaparlamentet med betydande majoritet Kommissionens förslag om ett reviderat NIS-direktiv (”NIS2-direktivet”). NIS2-direktivet kommer att ersätta det gamla NIS-direktivet (NIS1) med målsättningen att bidra till ökad cybersäkerhet för kritisk infrastruktur. Antagandet av NIS...

Läs mer


PTS inleder tillsyn av NIS-leverantörer

I september 2022 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att myndigheten inleder granskning av NIS-leverantörers arbete med riskanalyser. Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-lagen”) syftar till att uppnå en hög nivå av säkerhet i nätverk och info...

Läs mer


Digital Markets Act publicerat i EU:s officiella tidning

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades den 12 oktober 2022 i EU:s officiella tidning. DMA träder ikraft den 1 november 2022. Den officiella versionen av DMA går att läsa här. Delphi återkommer med en mer djupgående artikel om DMA i samband med att DMA träder ikraft.

Läs mer


Ny lag om elektronisk kommunikation

I skuggan av det rådande omvärldsläget har den svenska lagstiftaren uppdaterat lagstiftningen på telekommunikationsområdet. Uppdateringen är ett led i införandet av EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation ([EU] 2018/1972) (”Koden”). Den nya lagen om elektronis...

Läs mer


European Health Data Space – nya EU-regler på gång

Tillgången till korrekta och uppdaterade hälsouppgifter är i många fall nödvändig för att individer ska få lämplig vård, och i vissa fall även helt livsavgörande. Att uppdaterade hälsouppgifter är avgörande för vården har inte minst visats under pandemin, samtidigt som det också blivit tydligt att d...

Läs merBest practices inom cybersäkerhet

Tidigare i år publicerade Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) och Incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (Cert-EU) ”Boost your organisation’s cyber resilience – Joint publication”. Publikationen innehåller best practices inom cybersäkerhet och riktar sig mot så...

Läs mer


De nya sanktionerna – så påverkas handeln med tekniska produkter

Med anledning av Rysslands invasion av och den efterkommande händelseutvecklingen i Ukraina den senaste veckan finns anledning att kort beröra hur export och handel av teknik och tekniska produkter påverkas av senare tids sanktionsbeslut. De sanktioner som EU införde mot Ryssland i fredags (den 25 f...

Läs mer


Nytt förslag till europeisk Data Act

Den 23 februari 2022 publicerade EU-kommissionen förslaget till EU:s Data Act. Förslaget är en del av EU-kommissionens datastrategi och syftet med förslaget är att säkerställa en rättvis värdeallokering av data mellan olika aktörer, samt att främja tillgång till och användning av data. Att säkerstäl...

Läs mer