Alla nyheter

Kommissionen har infört vissa lättnader av konkurrensreglerna och antagit ett åtgärdspaket i syfte att stödja jordbruks- och livsmedelssektorn

Den 4 maj 2020 offentliggjorde Kommissionen det senaste åtgärdspaketet (vilket föreslogs den 22 april) för att ge stöd till de jordbruks- och livsmedelssektorer som har drabbats hårdast av krisen. Åtgärdspaketet består av tillfälliga undantag från EU:s konkurrensregler för mjölk, blommor och potatis och undantagsåtgärder som omfattar stöd till privat lagring av mejeri- och köttprodukter och flexiblare tillämpning av marknadsstödsprogram. Utöver detta har Kommissionen föreslagit att medlemsländerna ska tillåtas använda återstående medel för landsbygdsutveckling för att ge stöd till jordbrukare och små- och medelstora livsmedelsföretag.


Tillfälliga undantag från EU:s konkurrensregler för mjölk, blommor och potatis

Kommissionen har, i enlighet med artikel 222 förordning (EU) nr 1308/2013 om en samlad marknadsordning, infört tillfälliga undantag från vissa av EU:s konkurrensregler för sektorerna mjölk, blommor och potatis. Artikel 222 tillåter Kommissionen att anta sådana undantag under perioder då det råder allvarlig obalans på marknaden i form av utbudsöverskott. Undantagen gör det möjligt för näringsidkare att själva organisera och genomföra vissa marknadsåtgärder för att stabilisera sin marknad.

Inom mjölksektorn kommer det exempelvis att vara tillåtet att gemensamt planera mjölkproduktionen. I blomster- och potatissektorerna kommer det att vara tillåtet att dra tillbaka produkter från marknaden. Dessutom kommer lagring hos privata aktörer att tillåtas. Åtgärderna är tillåtna under en period av högst sex månader.

Undantag som görs i enlighet med artikel 222 ska enbart syfta till att stabilisera de berörda sektorerna och får inte leda till att EU:s interna marknad påverkas negativt. Förändringar av konsumentpriser kommer att övervakas noggrant för att undvika negativa effekter.

För ytterligare information om vad som gäller konkurrensrättsligt under Covid-19 krisen se här:

Kommissionen har publicerat ett tillfälligt konkurrensrättsligt ramverk samt riktlinjer för att säkra tillgången till essentiella produkter och tjänster under Covid-19 krisen

Kommissionen har infört ytterligare kompletteringar av det tillfälliga regelverket för statsstöd under Covid-19 krisen

Se upp med prissättning och diskussioner med konkurrenter – konkurrensrätten gäller även i kristider

 

Stöd för privat lagring av mejeri- och köttprodukter

Som ett resultat av Covid-19-krisen har efterfrågan på vissa mejeri- och köttprodukter inom EU minskat kraftigt. I vissa undantagsfall, exempelvis under perioder med lägre marknadspriser eller vid en kris då ingripande krävs för att förhindra plötsliga prisfall eller mildra konsekvenserna, kan EU ge stöd till aktörer i den privata sektorn för att betala kostnaderna för lagring av deras produkter under en viss tid. Genom att lagra produkter under en viss tid minskas utbudet av dessa produkter vilket tillåter marknaden att stabiliseras.

Kommissionen har beslutat att ge stöd för privat lagring av mejeriprodukter (skummjölkspulver, smör, ost) och köttprodukter (nöt, får och get). Detta gör det möjligt för aktörer att tillfälligt dra tillbaka produkter från marknaden under minst 2–3 månader och högst 5–6 månader.

Stöd för privat lagring kan sökas via Jordbruksverket. Ansökningsperioden är från den 7 maj 2020 till som längst 30 juni 2020. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Flexibilitet för marknadsstödsprogram

Kommissionen godkänner flexibilitet i tillämpningen av marknadsstödprogram för vin, frukt och grönsaker, bordsoliver och olivolja, biodling och EU:s skolprogram (mjölk, frukt och grönsaker). Syftet med denna flexibilitet är att begränsa det tillgängliga utbudet i varje sektor så att marknaden stabiliseras. Dessutom blir det möjligt att omfördela finansiering så att den går till krishanteringsåtgärder för alla sektorer.

Förslag om stöd till jordbrukare och livsmedelsföretag

Kommissionen har föreslagit att medlemsstater med återstående medel för landsbygdsutveckling ska tillåtas att använda dessa medel för att ge stöd till enskilda jordbrukare samt små och medelstora livsmedelsföretag under 2020. Förslaget innebär att medlemsländerna ska kunna erbjuda stöd på upp till 5 000 euro per jordbrukare och upp till 50 000 euro per småföretag. Detta gäller utöver de stöd av mindre betydelse för jordbrukssektorn och det höjda tak för statligt stöd som tidigare har införts. Förslaget måste godkännas av rådet och Europaparlamentet innan det kan träda i kraft.

För ytterligare information om vad som gäller statsstödsrättsligt under Covid-19 krisen se här:

Kommissionen utvidgar det tillfälliga regelverket för statsstöd – tillåter stöd i form av rekapitalisering och efterställda lån

Statligt stöd till Covid-19-drabbade företag – vilka möjligheter finns?

Summering av regeringens stödåtgärder


Eventuella kommande åtgärder från Kommissionens sida

Kommissionen kommer att fortsätta övervaka situationen i nära samarbete med berörda parter, Europaparlamentet samt medlemsländerna, för att avgöra om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Kommissionen har tidigare vidtagit åtgärder för att stödja jordbruks- och livsmedelssektorn i form av bland annat höjda belopp för statligt stöd, högre förskottsbetalningar och förlängda tidsfrister för att lämna in betalningsansökningar.

Mer information finns på Kommissionens hemsida.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Madeleine Kristoferson

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Madeleine Kristoferson