Delphi Tech Blog

Delphi Tech BlogDatainspektionen har endast mindre synpunkter på molntjänstavtal – intressant utveckling på området för användning av molntjänster i offentliga verksamheter

Datainspektionen har genomfört en granskning av Ale kommuns användning av molntjänsten Office 365 i sin skol-, förskole- och fritidsverksamhet. Tidigare granskningar av molntjänster har i flera fall föranlett kritik från Datainspektionen, bland annat på grund av att avtalen ger personuppgiftsbiträde...

Läs mer
Post och Telestyrelsen reaktion på ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet – kommer inte att vidta några åtgärder i anledning av datalagringsreglerna

Som vi nämnde i vårt inlägg från den 8 april har EU-domstolen ogiltigförklarat datalagringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG), på grund av att detta innebär ett särskilt allvarligt intrång i rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter, utan att intrå...

Läs mer


EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet

I ett pressmeddelande nu på förmiddagen meddelade EU-domstolen att man ogiltigförklarar datalagringsdirektivet. ”Direktivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter, utan att detta intrång begränsas t...

Läs mer
Idag röstar Europaparlamentet om dataskyddsförordningen

Europaparlamentet håller idag omröstning om förslaget till dataskyddsförordning. Enligt mötesagendan startar diskussionerna efter kl. 12.00 idag. Omröstning kommer att ske i plenum och därefter kommer vidare diskussioner inledas mellan de olika EU institutionerna. Enligt ett pressmeddelande från Viv...

Läs mer